Gedachten bij de viering van de 3e zondag na Pinksteren, 21 juni 2020

Lezingen
Jeremia 20,7-13
Romeinen 5, 15-19
Matteüs 10, 16-33

Overweging

Wat zijn we blij dat wij sinds drie weken geleden weer mogen opgaan naar het huis des Heren om God te loven en te danken. Nog niet gezamenlijk met liederen, maar wel met gebeden. Het gemis heeft ons doordrongen van wat ons fundament is: de liefde waarmee God de Vader ons liefheeft. Die liefde is zo groot dat Hij zijn enige Zoon, Christus Jezus, heeft gezonden om allen te redden. In alle wisselvalligheden, terwijl de wereld leek ten onder te gaan, in rep en roep was om de vele ic opnames en doden als gevolg van het coronavirus, om politiegeweld tegen zwarten, met als schokkend moment de dood van George Floyd, verloren wij niet de zekerheid dat niets van dat alles gebeurde zonder de Vader. Al is zijn leven minder waard geacht door een politieman, zijn leven is niet zonder de Vader.

Wij lezen op deze zondag in het evangelie over de mussen. Jezus zegt tegen de apostelen dat geen musje ter aarde valt buiten de Vader. Hij bedoelt daarmee dat ieder mens, hoe weinig waarde die ook heeft voor een ander, kostbaar is in de ogen van de vader. Als hij wordt gekleineerd, ten val wordt gebracht, dan gebeurt dat niet buiten de Vader. Al worden zwarten nog zo minder waard geacht dan witte mensen, en worden zij systematisch achtergesteld en buitengesloten, hun achterstelling, hun buitensluiting, hun val, ja zelfs hun sterven, is niet zonder de Vader.

Wij mochten dan verstoken zijn van onze kerkgang. Wij wisten al die tijd dat God erbij was. Wij waren zonder kerkgang, maar niet zonder de Vader. Net zoals al die ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek mochten hebben van hun kinderen, zonder kinderen waren, maar niet buiten de Vader. En net zoals die jongeren die gek werden van het niets doen en thuis zitten en niet naar school kunnen, zij waren niet buiten de Vader. In Gods ogen is de minste niet buiten zijn genade.

Pastoor Henk

Gebed

Maak, Heer. Dat wij blijvend
met eerbied en liefde voor uw Naam vervuld zijn,
want nooit onttrekt Gij uw leiding
aan hen die Gij in uw liefde hebt gegrondvest.

Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer