coronatijd : Gebruiksplan parochie Gouda

Gebruiksplan Parochie Gouda
bij het OKKN PROTOCOL ‘KERK-ZIJN IN DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING’ versie 4

1. BASISGEGEVENS

A. Parochiegegevens

Plaats
Aantal ingeschreven leden in Scipio
Aantal meelevende leden in Scipio (actieve leden) Gemiddeld aantal kerkgangers per zondag

B. Contactpersonen

Pastoor (naam + mobiel)
Contactpersoon kerkbestuur (naam + mobiel) Contactpersoon gebouwenbeheer (naam + mobiel)

C. Gegevens kerkgebouw

Algemene gegevens
Naam kerkgebouw
Adres, postcode en plaats kerkgebouw Burgerlijke gemeente (indien van toepassing stadsdeel)
Dag (zaterdag/zondag) en aanvangstijd viering

Capaciteit aanwezigen

Zitplaatsen kerkgangers (incl. deurwachters) (Koor)balkon
Altaar-ruimte

Totaal

page1image29898432 page1image29900352

Gouda 149 72
18

Henk Schoon (contact via kerkbestuur) Marja Beyers, tel.06-20548155
Hylco Jellema (06-54992850)

H.Johannes de Doper Hoge Gouwe 107, 2801 LD Gouda

Zondag 10.30 uur

Normale capaciteit

page1image29897856 page1image29896896 page1image29911744page1image29907520 page1image29901760 page1image29907328page1image29931968 page1image29926016 page1image29933312page1image29927168 page1image29948160 page1image29947200page1image29949504 page1image29948544 page1image29949312page1image29949696 page1image29948928 page1image29944704 page1image29944512page1image29942400 page1image29946432 page1image29963968page1image29957824 page1image29965504 page1image29964736page1image29965120 page1image29970752 page1image29973632

Capaciteit
na aanpassing

21

2

2

25

98 6 7 111

2. INVENTARISATIE EN HERINDELING KERKGEBOUW A. De kerkzaal

1

 1. 2  Hoeveel personen zijn er (na een eventuele herindeling) in de altaar-ruimte tijdens de viering aanwezig?

 2. 3  Hoeveel personen zijn er (na herindeling) op het balkon aanwezig tijdens de viering?

 3. 4  Hoeveel deurwachters stelt u aan? 2

Hoeveel zitplaatsen voor kerkgangers blijven er in uw kerkgebouw over na de herindeling van de ruimte?

Let opu telt hierbij de deurwachters niet mee; u moet voor hen wel plaatsen reserveren
Let op: indien u ook meer-persoons-zitplaatsen (gezinsleden/leden van één huishouding) gaat aanbieden, zal dit ten koste gaan van de overige zitplaatsen (i.v.m. de vereiste afstand), houdt hier rekening mee bij het bepalen van het totaal

12 + 6 huisgenoten(excl.’personeel’=voorganger, organist, cantor, gastheer/vrouw, misdienaar, voorbidder, lezer, koffieschenker)

page1image30132096 page1image30133056 page1image30118400page1image30120704 page1image30124160page1image30117632 page1image30114752

1

page2image30117248 page2image30118592
 1. 5  Zijn de vluchtroutes toegankelijk na de door u gedane aanpassingen in de ruimte? Ja Zo nee, bepaal nieuwe vluchtroutes en geef deze aan op uw plattegrond. Zie

 2. 6  Is in de gangpaden de 1,5 meter afstand op de grond aangeduid? Ja

 3. 7  Is/zijn de gewenste looprichting/looproutes in de ruimte aangeduid? Zie Ja

en en
8 Is de garderobe verwijderd of afgezet? 
Ja

B. Checklist plattegrond

Op de plattegrond (Bijlage 1) is ingetekend

 1. 1  De in- en uitgang: via welke de deur de kerkgangers de kerk binnenkomen en via welke deur zij vertrekken.

 2. 2  De opstelling van de deurwacht(en) vóór en na de viering.

 3. 3  Waar kerkgangers hun handen desinfecteren bij binnenkomst.

 4. 4  De indeling van beschikbare zitplaatsen.

 5. 5  De zitplaatsen die voor de deurwachten zijn gereserveerd.

6

 1. 7  Hoe de altaar-ruimte is ingedeeld.

 2. 8  Waar kerkgangers hun gift in de collecteschalen/manden kunnen doen.

  (kan achterwege gelaten worden bij volledig gebruik van een collecte-app)

 3. 9  De nooduitgang en vluchtroutes.

3. HYGIËNEMAATREGELEN

1

2 Wie draagt/dragen zorg voor de schoonmaak van het kerkgebouw:

page2image30124544 page2image30121856page2image30123584 page2image30127424 page2image19635728page2image30123008 page2image30123776page2image30125312 page2image30115904page2image30125120 page2image30128384page2image30129344 page2image30128000page2image30122048 page2image30114368page2image30125696 page2image30124352page2image30121088 page2image30123200

De looproutes bij binnenkomst, vertrek en bij het ter communie gaan van de kerkgangers.

Let op: het is hierbij zeer wenselijk dat er éénrichting-routes zijn. Als dat niet mogelijk is geeft u dubbele pijlen aan en dienen de deurwachters extra toezicht te houden op deze routes.

 
page2image30042432 page2image30034560 page2image30038976page2image30038400 page2image30033792page2image30192960 page2image30195456

Wie heeft u als eindverantwoordelijke voor de hygiëne vóór, tijdens en na de viering (hygiënist) aangesteld?: (geen naam alleen rol (bijv. deurwacht/koster) noemen)
voor en na de vieringen: koster (gebouw en gebruiksvoorwerpen)/gastheer/-vrouw 1 (kerkgangers), tijdens vieringen: gastheer/-vrouw 1

page2image30195072

a.

b. 3 In a. b.

c.

voor en na de vieringen: koster (gebouw en gebruiksvoorwerpen)/gastheer/-vrouw (kerkgangers)
tijdens vieringen: gastheer/-vrouw 1
gedurende de week: koster en vrijwilligersgroep

de toiletten is gezorgd voor:
papieren handdoekjes 
Ja zeeppompjes Ja desinfecterende doekjes of desinfecterend middel en papieren Ja doekjes (t.b.v. reiniging kraan & toilet)
een afvalemmer 
Ja

page2image30188160 page2image30194688

d.

 1. 4  Bij de ingang(en) is desinfecterend middel beschikbaar Ja

 2. 5  Op het altaar is desinfecterend middel beschikbaar Ja

page2image30182400 page2image30188928 page2image30190656page2image30181440 page2image30189312 page2image30179328

6 Maakt u gebruik van kerkboeken en/of gezangboeken?

Let op: de boeken dienen na gebruik afgenomen te worden met desinfecterend middel. 7

Kerkboeken (geen gezangboeken)

Maakt u gebruik van een liturgiewijzer?

Let op: de liturgiewijzers moeten na gebruik weggegooid worden.
Tip: laat kerkgangers de liturgiewijzers zelf weggooien in een gereedstaande open prullenbak of emmer bij de uitgang.

Ja

page2image30194304

2

4. PROCEDURE AANMELDING EN TOEWIJZING ZITPLAATSEN VIERINGEN

Voorafgaande aanmelding en tijdlijnen

Aanmelding voor een viering of een gemeentevergadering in de kerkzaal is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen. Zonder (bevestiging van) een aanmelding is er namelijk geen zitplaats gereserveerd en loopt de kerkganger het risico dat bij aankomst alle beschikbare zitplaatsen bezet zijn en dat de toegang wordt ontzegd. Wie zich heeft aangemeld en onverwacht verhinderd is wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan degene bij wie men zich heeft aangemeld. Want dan komt er een gereserveerde zitplaats vrij die aan iemand anders kan worden toegewezen. Aanmelding is niet nodig voor wie is ingeroosterd als lezer, voorbidder, koster of gastvrouw/-heer. Voor hen wordt zonder aanmelding een zitplaats gereserveerd.

Bij aanmelding verstrekt men de volgende gegevens aan de kerkmeester:
1.de hoeveelheid personen die het betreft, hun namen, geboortedata en e-mailadressen en (in geval van telefonische aanmelding) een telefoonnummer waarop men te bereiken is.
2.wie van hen huisgenoten zijn in verband met 2 beschikbare plaatsen om naast elkaar te zitten
3.of en door wie zal worden deelgenomen aan de communie
4.dat alle personen die zich aanmelden/worden aangemeld de vragenlijst op de website hebben gelezen en alle v
ragen met ‘nee’ hebben beantwoord:

page3image30211264

Heeft u nu corona?
Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38oC)

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

page3image30200128

Zonder aanmelding worden deze vragen door de gastheer/-vrouw gesteld bij binnenkomst in de kerkgang.

Toewijzing plaatsen

Van de 23 beschikbare zitplaatsen in de kerkzaal zijn er 5 gereserveerd voor parochianen die een bijzondere rol hebben in de eredienst als lezer, misdienaar, voorbidder en gastvrouw/-heer en koffieschenker (zie plattegrond ). De koster combineert zijn of haar taak met het doen van voorbeden en/of lezer zijn, of het zingen als cantor op de orgelgalerij. De lezer of voorbidder combineren hun taak met assistentie van de gastheer/vrouw. Het aantal zitplaatsen dat via aanmelding kan worden toegewezen varieert - afhankelijk van de hoeveel huisgenoten - van maximaal 13 personen tot maximaal 18 personen. Van de 18 resterende beschikbare zitplaatsen kunnen namelijk 5 zitplaatsen worden toegewezen aan huisgenoten (zie plattegrond ). Indien zich minder dan 5 huisgenoten hebben aangemeld, kunnen de zitplaatsen per set van 2 (zie plattegrond

), worden toegewezen aan 1 persoon. Toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding.

page3image30195712 page3image30198592

Tijdlijnen

Aanmeldingsperiode loopt van maandag tot en met donderdag in de week voorafgaande aan de betreffende zondag bij het kerkbestuur. Aanmelding kan schriftelijk via een aanmeldingsformulier (te downloaden via de website www.gouda.okkn.nl) bij Hans Camfferman via camfferman27bamb@live.nl of telefonisch bij Marja Beyers, tel.06-20548155. In geval van geen gehoor gelieve men een bericht in te spreken op de voicemail.

page3image30202624 page3image30203392 page3image30200704 page3image30199936

Kerkmeester Hans Camfferman zal op vrijdag voorafgaande aan de viering aan de gastheer/-vrouw 1 via e-mail een overzicht zenden van namen van kerkgangers van de volgende zondag.

3

De gastheer/-vrouw 1 print deze lijst uit en neemt deze mee om in de kerkgang om bij binnenkomst de namen te controleren en een vinkje te zetten achter de naam van de persoon ten teken dat die toegang heeft gekregen tot het kerkgebouw. Na de viering legt de gastheer/vrouw 1 bij het tellen

van de collecte de lijst in de sacristie op de antependiumkast. In de week erna haalt Hans dit exemplaar op en bewaart dit 4 weken thuis in verband met eventueel contactonderzoek door de GGD.
Wanneer het maximum aantal beschikbare zitplaatsen is toegewezen, ontvangen de eerstvolgende en de overigen die zich heeft/hebben aangemeld van de kerkmeester bericht dat zij welkom zijn in de viering in de zondag in de week daarna en de vraag om hun komst per omgaande te bevestigen.

Wijze van communiceren

Om de communie te ontvangen loopt men uit de rij naar het gangpad ter rechterzijde (zie de looproute op de plattegrond via pijlen ).
Terwijl 3 personen communie ontvangen (zie plattegrond ) wachten maximaal 4 personen in het zijpad, bij elke markering 1 persoon.

Het is van belang om de zitplaats pas te verlaten en te gaan lopen als er bij een markering in het zijpad niemand staat te wachten.

De voorste persoon in de rij wachtenden start pas met lopen wanneer de laatste communicant is opgestaan en houdt 1,5 meter afstand. Behalve de voorganger ontvangt men communie onder één gedaante. Er wordt geen zegen gegeven bij de communie. De communicant kan geestelijke communie ontvangen vanaf de zitplaats, of – indien men al naar voren is getreden en op dat moment het risico op besmetting toch te groot acht – bij de communiebank aangeven geestelijk communie te willen ontvangen. Gastheer/-vrouw 2 kan hierbij instructie geven.

BIJLAGE 1 – Nadere uitwerking

van het OKKN Protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving’ (versie 1.1) toegepast op de plaatselijke situatie van vieringen in de parochie Gouda
(bij besluit kerkbestuur 12 mei 2020)

Looproutes

Betreden van het kerkgebouw

Men betreedt de kerkzaal via ‘Deur A’ en volgt de richting aangegeven op de markering op de vloer (op plattegrond looproute ook via pijlen ). Men zoekt vervolgens aan de hand van het

nummer de zitplaats met het desbetreffende nummer. De liturgiewijzer ligt op de stoel. De garderobe is gesloten. Jassen houdt men aan of legt men op de zitting van de stoel naast die waarop men zit. De jassen worden niet aan of over de rugleuning van een stoel of kerkbank gehangen of op de vloer gelegd. Paraplu’s en worden niet mee de kerk in genomen.
Voorbidder en lezer naar en van lezenaar (altaarruimte)
De voorbidder en lezer lopen van hun zitplaats om de linkerzijde van de communiebank (zie plattegrond looproute via pijlen ).

Verlaten kerkgebouw

Men blijft na afloop niet achter in de kerkzaal of in de kerkgang, maar verlaat na de zegen het kerkgebouw via ‘Deur A’ en volgt de richting aangegeven op de markering op de vloer (op plattegrond looproute ook via pijlen ).

page4image30112768 page4image19664128 page4image30104896 page4image19672240 page4image19669328

4

Aanvullende instructies

koster (hygiëne door de week)

De voorganger is de enige die de kelk en pateen en pullen mag aanraken, ook tijdens het kosteren. De koster heeft van het kerkbestuur door de week de verantwoordelijkheid voor de hygiënemaatregelen die beschreven staan in het OKKN Protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving’ (versie 1.1).

De koster zorgt dat een uur voor aanvang van de viering de kerkzaal een half uur wordt gelucht door de ramen en deuren van de kerkzaal wijd tegen elkaar open te zetten. (Te openen zijn aan de NW- muur het raam naast de preekstoel en aan de ZO-muur de 2 achterste ramen). Een half uur voor de viering sluit de koster de deuren van de kerkzaal en 1 raam aan de ZO-muur en zet voor ventilatie de overige 2 ramen op een kiertje. Als allen na de viering de kerkzaal hebben verlaten lucht de koster de kerkzaal opnieuw door de ramen en deuren van de kerkzaal wijd tegen elkaar open te zetten. (Te openen zijn aan de NW-muur het raam naast de preekstoel en aan de ZO-muur de 2 achterste ramen). Na het luchten sluit de koster bij vertrek alle deuren en ramen.

gastheer/-vrouw (a.veiligheid; b.deurwacht; c.hygiëne tijdens de viering)

a. Gastheer/-vrouw 1 is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kerk en heeft van het kerkbestuur de bevoegdheid om mensen dringend erop te wijzen zich te houden aan de maatregelen die gelden voor het gebruik van het kerkgebouw, zoals door het kerkbestuur is vastgesteld. Ook heeft gastheer/-vrouw 1 van het kerkbestuur de bevoegdheid om personen die niet op de lijst van kerkgangers staan de toegang tot het kerkgebouw te ontzeggen, dan wel personen die zich ondanks verzoek niet wensen te houden aan de maatregelen die gelden voor het gebruik van het kerkgebouw, te verzoeken het kerkgebouw te verlaten.

b. Gastheer/-vrouw 1 heeft op vrijdag voorafgaande aan de viering van kerkmeester Hans via e-mail een overzicht ontvangen van namen van kerkgangers van de volgende zondag.
Na het openen van de hoofingang staat gastheer/vrouw 1 in de kerkgang bij de hoofdingang (zie plattegrond ). Zij/hij heet de kerkgangers welkom, controleert de namen op de lijst die van kerkmeester Hans is ontvangen, noemt de naam van de persoon en geeft aan de persoon op volgorde van binnenkomst een nummer van een zitplaats, beginnend met nummer 1, 2, 3, en zo verder en noteert die op de lijst achter de betreffende naam.

Na aanvang van de dienst sluit de gastheer/-vrouw de hoofdingang. Gastheer/-vrouw 2 is in de kerk aanwezig om personen te assisteren bij het volgen van de looproutes en het vinden van hun zitplaats. Gastheer/vrouw 2 verzorgt de afkondigingen voorafgaande aan de viering.
De zitplaats van gastheer/vrouw 1 (met eventueel een huisgenoot) is in de zijbank links.

In geval van nood zal gastheer/-vrouw 1 de hoofduitgang (zie plattegrond) openen en de mensen vragen via de vluchtroute (zie de looproute op het plattegrond via pijlen ) de kerkzaal te verlaten. Na afloop van de viering maakt gastheer/-vrouw 1 de deur van de hoofdingang open. Zij/hij blijft vervolgens in de kerkgang (zie plattegrond ) en ziet erop toe dat alle kerkgangers (behalve kerkmeesters en de koster) vertrekken. Hierna sluit gastheer/vrouw 1 de hoofduitgang (niet met de sleutel), doet handschoenen aan, neemt de collecteschaal en telt het collectegeld. Na het tellen reinigt gastheer/-vrouw 1 de handen zorgvuldig.

c. Na het openen van de hoofdingang ziet gastheer/-vrouw 1 erop toe dat mensen zich op de juiste wijze (met de elleboog) bedienen van de beugel van de desinfectiezuil met desinfectiemiddel. Voor wie niet zijn handen wil reinigen met desinfectiemiddel (bijvoorbeeld vanwege een huidaandoening) kan de handen wassen en goed drogen in het toilet of dunne handschoenen gebruiken die de gastheer/vrouw zal uitreiken. Zonder handen te reinigen of zonder handschoenen verstrekt de gastheer/vrouw de kerkganger geen toegang tot de kerkzaal.

page5image30251200

5

koffiedrinken na de viering (onder voorbehoud)

Het kerkbestuur heeft besloten om het mogelijk te maken dat er weer koffiedrinken is na de viering. Aangezien de tuinkamer hiervoor niet geschikt is, heeft het kerkbestuur besloten om het koffiedrinken indien het weer het toelaat te laten plaatsvinden in de pastorietuin (achter de tuinkamer). Om te onderzoeken of het koffiedrinken veilig plaatsvindt zijn er twee pilots, te weten op 20 september en 4 oktober. Als naar het oordeel van het kerkbestuur blijkt dat het koffiedrinken veilig is verlopen zal vanaf deze datum wekelijks na de viering in de tuin koffie kunnen worden gedronken. Mocht het weer op een zondag het niet toelaten dat er in de tuin koffie wordt gedronken, bijvoorbeeld als het regent, dan wordt in de afkondigingen voorafgaande aan de viering door een gastheer/-vrouw afgekondigd dat er geen koffiedrinken is na de viering.

Om de andere vrijwilligers die een taak hebben in de kerkzaal/-gang niet zwaarder te belasten wordt een beroep gedaan op een extra vrijwilliger om voorafgaande aan de viering koffie te zetten en na de viering deze in te schenken en de lege kopjes na afloop op te ruimen. Assistentie van anderen daarbij is vanwege de smalle gang in de pastorie en de beperkte ruimte in de keuken niet toegestaan. Voor deze vrijwilliger zal net als voor de andere vrijwilliger in de kerkzaal tijdens de viering een gereserveerde zitplaats worden vrij gehouden.

Of het koffiedrinken zal doorgaan hangt dus af van de vrijwilligers die zich beschikbaar stellen, het weer en de veiligheid.

6

page7image30267584

BIJLAGE 2 – Plattegrond kerkgebouw

page7image19778608 page7image30267200

vluchtroute

page7image19778400 page7image19778816 page7image19777776 page7image30267968 page7image19779024

looproute

page7image30268160 page7image19779232

wachtplaats in de rij

page7image30268544

looproute lezer/voorbidder

Misdienaar/lezer

lezer of voorbidder

lezer

23

4

8

Voorganger

page7image30268736

staplaats communicant

page7image2548144

l e z e n a a r

page7image30269312 page7image30269696 page7image19779440 page7image2549824 page7image19779856 page7image2553632

voorbidder

1

page7image19780480 page7image19780688 page7image30274496 page7image19780896 page7image2553968 page7image2551392 page7image30275264 page7image2552512 page7image30275648 page7image19781936 page7image30275840 page7image19782144 page7image2554416

Afvalbak voor liturgie briefjes

page7image19782352 page7image30276416 page7image19782560 page7image19782768 page7image30276608 page7image19782976 page7image2548816 page7image19783392 page7image30274688 page7image2554864 page7image30276992 page7image19783808 page7image2551952 page7image2550608

Plaats van gastheer- vrouw 1, voor (met desinfectie middel) en na de viering

page7image19784224 page7image30035328 page7image30294016 page7image30294208

5

6/7

page7image30294400 page7image19784432 page7image30294592 page7image30294784 page7image30294976 page7image19784640 page7image19784848 page7image30295168 page7image2421104 page7image30295552 page7image19785264page7image19785472 page7image19785680 page7image2413712

9

< koffieschenker

page7image2412144

collecte schaal

page7image19785888 page7image30296704 page7image2410800 page7image19786096 page7image2420096 page7image2414944 page7image2409456 page7image2424688

kerkgang

page7image19787760

Kerkzaal

7

huisgenoten >

huisgenoten >

huisgenoten >

10/11

12/13

huisgenoten >

huisgenoten >

Gastheer/-vrouw 1 >

14/15 16/17

8

Website Oud-Katholieke Parochies H.Johannes de Doper en H.Bartholomeus |Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum|

Disclaimer